Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mechanik elektrotechnik

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Vydáno dne 07. 01. 2009 (3273 přečtení)

Určeno pro:

chlapce a dívky

Délka a forma studia:

4 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Stupeň dosaženého středního vzdělání po úspěšném ukončení studia:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

možnost získání osvědčení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Charakteristika oboru:

Obor s maturitní zkouškou mechanik elektronik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Profil absolventa:

Příprava v oboru s maturitní zkouškou mechanik elektronik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní činnost spojenou s instalací, jednoduššími návrhy, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkrétních elektronických systémů a zařízení. Po ukončení studia je dobře připraven na absolvování specializačních kursů a další zvyšování kvalifikace.

Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických systémů a ovládá i specializované znalosti podle zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživování, provozem a diagnostikou elektronických systémů. Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Umí zvolit nejvhodnější systém a jeho prvky s ohledem na specifika prostředí. Čte strojírenské, stavební výkresy, obvodová i bloková elektrotechnická schémata. Zhotovuje náčrty, schémata a výkresy. Samostatně používá technickou dokumentaci. Samostatně pracuje s údaji v ČSN a řídí se jejich ustanoveními. Vyhledává a vyhodnocuje parametry v tabulkách a katalozích. Chápe funkci jednotlivých prvků obvodů i funkčních celků systémů. Dovede rozlišovat a používat elektrotechnické materiály a jednotlivé prvky obvodů z hlediska použitého materiálu. Dovede posoudit jejich vlastnosti z hlediska další funkce.

Možnosti uplatnění absolventa:

Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru. Celá výchova bude zaměřena na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v technickém rozvoji elektroniky a elektronických systémů.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa:

Absolventi oboru s maturitní zkouškou, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.